מיישמים סטנדרטים בינלאומיים

הפרויקט פועל לאורך כל תקופת הקמתו ותפעולו על פי סטנדרטים בינלאומיים מתקדמים בתחומי הסביבה, החברה, שיתוף מחזיקי עניין ושמירה על תנאי ההעסקה של העובדים. העקרונות לניהול התחומים הללו מבוססים בעיקר על תקנים שהוגדרו על ידי אחד הגופים המרכזיים של הבנק העולמי, IFC- International Finance Corporation ועל תקני בנק ההשקעות האירופאי EIB.


להלן דוגמאות לתקנים הבינ"ל שעל פיהם אנו עובדים:

 • הערכה וניהול של סיכונים והשפעות סביבתיות וחברתיות:
   Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
 • עבודה ותנאי העסקה : Labor and Working Conditions
 • שימור המגוון הביולוגי: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources
 • שמירה על מורשת תרבותית :Cultural Heritage

הסטנדרטים הבינלאומיים הנחו אותנו בגיבוש תוכניות בנושאים הבאים: 

 • תוכנית על לניהול סביבה וחברה (Environmental Social Management Plan) שעניינה זיהוי סיכונים, השפעתם, דרכי טיפול בהם ואמצעי בקרה ואכיפה
 • מדיניות הפרויקט בתחומי הסביבה, החברה ושמירה על זכויות העובדים בפרויקט
 • ניהול סביבה
 • ניהול פסולת
 • ניהול רעש
 • ניהול אבק
 • ניהול אירועי חרום
 • ניהול שיתוף מחזיקי עניין
נגב אנרגיה