מדיניות שימוש באתרהגלישה והשימוש באתר מותנים בכך שעיינת בתקנון זה,
הבנת את הוראותיו והנך מסכים/ה לפעול לפיהן.
אם אינך מסכים/ה לאמור בתקנון, אנא הימנע/י משימוש באתר.


1. כללי
תקנון זה מפרט את תנאי השימוש באתר www.negevenergy.co.il וחברת נגב אנרגיה תרמו-סולאר בע"מ היא בעלת האתר והמפעילה שלו.


2. הגדרות
בתקנון זה תהא למונחים שלהלן המשמעות המפורטת בצדם:
"האתר" – www.negevenergy.co.il
"החברה" - נגב אנרגיה אשלים תרמו-סולאר בע"מ (חברה מס' 51-456600-9), לרבות גם נציגיה, עובדיה, מנהליה, נושאי משרה בה, וכן כל צד הפועל מטעמה ו/או בעלי מניותיה.
"משתמש" - מי שבחר/ה לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים.
"ה/תכנים" או "ה/תוכן" - דבר תוכן, הכלול באתר, יהא אופיו אשר יהא, מכל מין וסוג, בין שהוא כתוב ובין שהוא מצולם, גרפי או מוסרט.
"ספק/י תוכן/ים" - גורם שהתיר לחברה להשתמש בתוכן.


3. זמינות
התכנים והגלישה באתר ניתנים למשתמש כמות שהם (“as available”), בין באמצעות קישורית לאתר של ספק תוכן ובין במישרין. החברה אינה אחראית לזמינות האתר, לזמינות האתרים של ספקי תוכן ו/או לתקינות ועדכניות הקישוריות. במקרה שהגישה לתוכן אינה אפשרית, החברה אינה נושאת בכל אחריות בקשר לכך.

4. שימוש אישי ופרטי בלבד
השימוש המותר בתוכן הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. אין להעביר תוכן לצד אחר או להציג תוכן בפני צד אחר. אין להשתמש בתוכן לצרכי רווח מכל מין וסוג. אין להפיץ את התוכן בשום אופן. השימוש בתוכן ו/או הסתמכות עליו הינם באחריות המשתמש בלבד.


5. שימוש כדין
משתמש ישתמש באתר אך ורק לפי הדין ולפי תנאי תקנון זה, וימנע מכל פגיעה בחברה, בספקי התוכן ו/או בצד שלישי אחר, וכן ימנע מפעולה, שעלולה להפריע לפעילות האתר ו/או להזיק לו.


6. הגבלת אחריות
האתר כשלעצמו וכל הכלול בו מוצגים לציבור כמות שהם (“as is” basis). המשתמש עושה זאת על דעתו ותוך סיכונו שלו, על אחריותו בלבד והוא יישא באחריות מוחלטת לכל שימוש שיעשה באתר ו/או בתכנים. החברה אינה אחראית לכל שימוש, מעשה, מחדל ו/או הסתמכות אחרת במישרין או בעקיפין, שהמשתמש באתר יעשה בקשר עם האתר כולו ו/או כל חלק ממנו ו/או כל דבר מהתכנים, בין שנתקבלו אצל המשתמש במלואם, ובין שנתקבלו אצל המשתמש באופן חלקי. אין לראות בדבר מתוך התכנים משום עצה, המלצה ו/או חוות דעת. אין לראות התכנים ו/או לפרשם כתחליף לחוות דעת מקצועית ו/או לעיון בחובות, הקיימות בדין כולל גם בכל הנוגע לבטיחות, ועמידה בחובות אלה. התכנים עלולים לכלול טעויות ו/או אי-דיוקים מכל סוג ובכל היקף. התכנים אינם מייצגים בהכרח את עמדתה של החברה. החברה אינה אחראית לטעויות או שגיאות, הקיימות בתכנים ולא תישא באחריות, הנובעת עקב טעויות/שגיאות אלה ו/או עקב אי התאמת התכנים לצרכי המשתמש. החברה אינה אחראית לכל אשר כלול תכנים לרבות גם לתכנים, שהגישה אליהם התאפשרה למשתמש באמצעות האתר, לרבות גם באמצעות קישוריות מכל סוג שמקורן באתר. בין היתר, קישור לתוכן של ספק תוכן באמצעות האתר לא יפורש כאישור ו/או המלצה מצד החברה לפעול לפי הכלול באותו תוכן ו/או נובע ממנו. תכנים עשויים להתעדכן, להשתנות, להימחק, לעבור עריכה מחדש, בין במקרה שהופיעו באתר עצמו ובין שהגישה אליהם התאפשרה באמצעות קישורית מכל סוג. לעניין סעיף זה, לרבות, בין היתר, יישומי Java, JavaScript, Active-X.
החברה לא תישא באחריות לכל נזק, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ישירה או עקיפה מן החשיפה לתכנים ו/או שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או הסתמכות על הכלול בהם. עם השימוש באתר מצהיר המשתמש כלפי החברה כי הוא פוטר את החברה מכל אחריות בגין כל ליקוי באתר, פגם ו/או טעות בתכנים, כל נזק, שנגרם במידה כלשהי עקב החשיפה לאתר ו/או התכנים ו/או העיון ו/או השימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם. בין היתר, המשתמש פוטר את החברה וכן את ספקי התכנים, לרבות גם נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם, נושאי משרה בהם, כל צד הפועל מטעמם ו/או בעלי מניותיהם מכל אחריות ו/או חבות בקשר לטעויות ו/או אי דיוקים מכל סוג וצורה ו/או בכל היקף בקשר עם האתר ו/או התכנים. החברה וספקי התכנים, כולל גם נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם, נושאי משרה בהם, כל צד הפועל מטעמם ו/או בעלי מניותיהם לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר ו/או בתכנים.
אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המשתמש זכאי לסעד מידי החברה ו/או ספקי התוכן, לרבות גם נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם, נושאי משרה בהם, כל צד הפועל מטעמם ו/או בעלי מניותיהם, בקשר כלשהו עם האתר ו/או התכנים ו/או האמור בתקנון זה, המשתמש מסכים בזאת, שהסעד היחידי לו הוא זכאי הוא סעד כספי בלבד בשיעור השווה ל-20 (עשרים) ש"ח. המשתמש אינו זכאי לכל פיצוי ו/או סעד נוסף בגין כל נזק, כולל גם ישיר, נסיבתי, אבדן רווח, מיוחד, עקיף ו/או אחר והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לעניין זה. מגבלה זו תחול גם במקרה שאין בסך הפיצוי הנזכר כדי לפצות את המשתמש בגין הנזק, שנגרם לו, או כדי להגשים את התכלית הסבירה של פיצוי או כדי לשקף את חובת החברה ו/או חובת ספק/י התוכן לגבי מה שהיה עליהם לדעת או שהיה עליהם לעשות. המשתמש מוותר על זכותו להצטרף ו/או להימנות עם קבוצה שבשמה תנוהל תובענה ייצוגית.


7. קניין רוחני
כל הזכויות בתכנים, לרבות, בין היתר, עיצוב גרפי, מאפיינים גרפיים (look & feel), יצירות ספרותיות, יצירות דרמטיות, יצירות אמנותיות (כמשמען בחוק), כולל גם טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, סרטונים, סרטים, תוכנות וסימני מסחר, הם בבעלות מלאה של החברה ו/או בבעלותם של ספקי התוכן ו/או מוצגים באתר לפי רישיון, שקיבלה החברה מידי ספקי התוכן. המשתמש רשאי לעיין בתכנים לשימושו האישי בלבד והלא-מסחרי. אין לעשות כל שימוש בעל אופי מסחרי באתר ו/או בתכנים. המשתמש אינו רשאי לממש כל זכות קניין, קנין רוחני או זכות אחרת ביחס לתכנים או כל חלק מהם. בין היתר, המשתמש אינו רשאי לפרסם בעצמו את התכנים, לערכם במסגרת יצירות לקט, לעשות ביחס אליהם פעולות קיצור/תקציר, איסוף, עריכה, עיבוד, הפצה, תרגום, העתקה (בכל מדיה או דרך, זמנית או קבועה), אחסון, פרסום, יצירה נגזרת, השכרה, שידור, העמדה לרשות הציבור ו/או ביצוע פומבי – והכל בין כנגד תמורה ובין שלא כנגד תמורה. בין היתר, אין להציג את התכנים בדרך של מסגור (framing), ו/או בכל דרך או צורה אחרת. זכות, שלא הוקנתה למשתמש במפורש, שמורה במלואה לחברה ו/או לספק התוכן.
אדם המעוניין לבדוק אפשרות לקבל רישיון לגבי שימוש בתוכן, מוזמן לפנות לחברה מראש ובכתב בכתובת: חברת נגב אנרגיה, בית שיכון ובינוי,רחוב הירדן 1א קריית שדה התעופה 7010000.


8. שינויים באתר
החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או לשנות, להסיר, לערוך את התכנים ו/או לדרוש תמורה בגין השימוש באתר - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.


9. שינוי התקנון
לחברה שמורה הזכות לשנות את תנאי תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת באתר ו/או למשתמש. שינוי יחייב את המשתמש החל ממועד שעודכנו תנאי תקנון זה באתר. נוסחו העדכני ביותר של התקנון הוא הנוסח המחייב את המשתמש.


10. נקיטת פעולות
פעל המשתמש בניגוד לתקנון, רשאית החברה לנקוט כל צעד כדין לאיתור וזיהוי פרטי המשתמש (לרבות גם באמצעות קובץ מזהה מחשב (cookies) ולתבוע כנגדו כל סעד. החברה רשאית להגביל ו/או לחסום את התכנים בפני המשתמש ולמסור את פרטיו לרשויות ו/או ערכאות.


11. שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בקשר עם האתר, שימוש בו, תכנים, ספקי התוכן, תחולת תקנון זה וכל הנוגע לאיזה מהנזכרים לעיל, במישרין ו/או בעקיפין, נתונה לבתי משפט במחוז מרכז בלבד.


12. פרשנות
כללי פרשנות נגד המנסח, בין לפי חוק החוזים ובין לפי מקור אחר, לא יוחלו לגבי נוסח תקנון זה, לנוכח תכליתו המיוחדת של האתר כאתר, שנועד - בראש ובראשונה - ליתן שירות לתועלת הציבור העוסק בתחום הבניה, ולנוכח הסתמכות החברה על האמור בתקנון, ככלל, ולצורך ההתחייבויות, שהיא נוטלת על עצמה כלפי ספקי התוכן, בפרט. אם ערכאה מוסמכת תקבע, כי תנאי מתנאי תקנון זה נעדר תוקף, יפורש התקנון כאילו נכלל בו תנאי, שתכליתו היא הקרובה ביותר לתכלית התנאי, שתוקפו נשלל. ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יפורשו כוויתור החברה על זכות מזכויותיה לפי התקנון ו/או לפי דין, אלא אם הוויתור נעשה בכתב וצוין בו, כי הוא ניתן חרף הקבוע בתקנון זה.


13. תקופת התיישנות מוסכמת
המשתמש מאשר, כי לא יעלה כנגד החברה כל טענה, דרישה ו/או תובענה, שעניינן האתר ו/או התכנים ו/או דבר מתוך התכנים, לאחר חלוף ששה חודשים, מהיום שבו נחשף לראשונה לתוכן הרלבנטי באתר. תקנון זה יחשב חוזה נפרד בכתב בנוגע לתקופת ההתיישנות, החלה על זכויות המשתמש כלפי החברה בעניין האתר ו/או התכנים, כאמור.


14. העברה
החברה חופשיה ומשוחררת להעביר כל זכות, חובה, אחריות ו/או התחייבות, העומדים לזכותה ו/או מוטלים עליה בקשר עם תקנון זה, לידי צד אחר בכל עת וזאת ללא הסכמת המשתמש.