שומרים על הסביבה

כל פרויקט תשתית כרוך בהשפעות סביבתיות ועל כן קיימת חשיבות רבה להתייחס אליהן, לטפל בהן בכובד ראש ולמלא אחר כל דרישות החוקים הסביבתיים. אתר תחנת הכוח משתרע על שטח של כ- 3,900 דונם באזור מדברי בעל מאפיינים ייחודים ועל כן השמירה על הסביבה מקבלת משנה תוקף.

עבודות בשטח בהיקף כה גדול וברמת מורכבות גבוהה נעשות רק לאחר ביצוע תהליך לזיהוי הסיכונים השונים, הכנת תכניות, נהלים ויישום אמצעי בקרה ודיווח, כדי לצמצם את הסיכונים ולנהל את הפעילויות השונות. המתודולוגיה והפעולות שאנו נוקטים מבוססות על סטנדרטים בינלאומיים המתקדמים ביותר בתחום. כל העובדים באתר מקבלים הדרכה על הנהלים והדרישות הסביבתיות בפרויקט.

 

סביבת שטח תחנת הכח באשלים
סביבת שטח תחנת הכוח באשלים

להלן דוגמאות לנושאים הסביבתיים:


מניעת זיהום קרקע
 

היישום נעשה במספר מישורים:

1.  יישום אמצעי הגנה בתכנון התחנה, כגון מאצרות ואמצעי גילוי ובקרה בכל הנוגע לדליפות במערכות השונות.

2.  בשלב ההקמה – גיבוש נהלים לתחזוקה ותדלוק כלי עבודה בשטח ולניהול חומרים מסוכנים. אכיפה באמצעות צוות ייעודי באתר.


צמצום מטרדי אבק

בשלב הקמת התחנה, עבודות ההקמה מייצרות אבק, המהווה מטרד ליישוב הסמוך (אשלים) ולעובדים באתר. על מנת לצמצם את מטרד האבק גובשה תוכנית לטיפול באבק. התוכנית כוללת הרטבה משמעותית של הדרכים באתר ושל כביש הגישה אל האתר באמצעות מכליות התזה ניידות, הרטבת קרקע בסביבת הקידוחים, הגבלה של מהירות נסיעתם של כלי רכב באתר וסלילת דרכים פנימיות. כמו כן, נקבע כי העבודות מופסקות כאשר עוצמת הרוחות באזור עולה על 11 מטר לשנייה.

הרטבת הקרקע למניעת אבק
הרטבת הקרקע למניעת אבק

מניעת זיהום אויר 

בישוב אשלים הוקמה תחנת ניטור אוויר, בפיקוחם של היחידה הסביבתית של המועצה האזורית רמת הנגב ושל קבלן ההקמה באמצעות צוות הסביבה שלו. תחנת הניטור מודדת באופן רציף את ריכוזי המזהמים בסביבה ואת התנאים המטאורולוגיים. בעת חריגה מועברת הודעה לכל הגורמים הרלוונטיים לבחינה וטיפול באירוע ככל שנדרש.  

תחנת ניטור אויר שהוקמה ביישוב אשלים

מדידה וניהול רעש 

ביישוב אשלים מתבצעות מדידות רעש על בסיס חודשי. בנוסף, חברה חיצונית עורכת מדידות מקיפות פעמיים במהלך תקופת ההקמה.


ניהול והפרדה של פסולת

הפעילות נעשית על בסיס תוכנית ניהול פסולת שגובשה לתקופת ההקמה. הפסולת באתר מופרדת ומנוהלת על ידי קבלן ההקמה עבור כל קבלני המשנה, באמצעות קבלן ניהול פסולת. פסולת זכוכית מהמראות ממוחזרת במסגרת אגרגטים לבניין וזאת מעבר לדרישות הרגולציה בישראל.


מניעת זיהום תאורה
 

בתקופת ההקמה מבוצעות עבודות הלילה באתר תוך שימוש בתאורה ידידותית לסביבה שאינה מייצרת זיהום אור. בתקופת ההפעלה לא תהיה תאורה היקפית כדי למנוע זיהום אור ופגיעה בפעילות הלילית של בעלי החיים בסביבה. 

טיפול ופינוי אסבסט שנתגלה באתר

במהלך העבודות נתגלו צינורות אסבסט ישנים, ששימשו כצינורות השקיה של שדות חקלאיים שפעלו בשטח. בהתאם לדרישת החוק, פונה האסבסט לאתר מורשה, באמצעות קבלן מורשה.


תרגול לאירוע חרום סביבתי

לצורך התמודדות טובה יותר במקרה של אירוע חרום סביבתי, גובש נוהל, ואחת לתקופה מתקיים באתר תרגיל המדמה אירוע כזה. לאחר ביצוע התרגיל מתקיים תהליך הפקת לקחים.


עבודות הטיה של נחל שדה פקועה

הקמת התחנה כרוכה בעבודות הטיה של נחל שדה פקועה בחלקה הצפוני של התחנה. העבודות מבוצעות תוך התחשבות בתוואי הטבעי של הנחל ושמירה עליו תוך הימנעות משילוב עבודות ביטון. לפני תחילת העבודות נאספה האדמה הטבעית, אשר תוחזר לערוץ הנחל בסיום העבודות לצורך החזרת הפעילות הטבעית של החי והצומח. במסגרת העבודות בוצעו פעולות שנועדו לשמור על צמחים מוגנים כגון שיח הרותם. בנוסף הושמדו צמחים פולשים. כל הפעילות בוצעה תוך תאום עם רשות הטבע והגנים ובפיקוחה ההדוק.